Regulamin

1. Wstęp
1.1.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego e-projekty.pl. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu. Każdy Użytkownik serwisu e-projekty.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.
1.2.
Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
1.2.1.
zasady sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych,
1.2.2.
zasady sprzedaży pozostałych usług.
1.3.
Serwis internetowy e-projekty.pl dostępny pod adresem internetowym http://e-projekty.pl/ prowadzony jest przez firmę Extradom.pl Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Mikołowskiej 84 we Wrocławiu (51-511), wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143980, numer NIP 8951718333.
1.4.
Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5.
Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.6.
Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu e-projekty.pl.
2. Definicje
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.
Serwis e-projekty.pl - powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: http://e-projekty.pl lub innych adresach Administratora Serwisu e-projekty.pl zawierający:
1) bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych
2) informacje o usługach świadczonych przez Extradom.pl Sp. z o.o.
Właściciel serwisu - Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 45 w Warszawie 02-672, KRS: 0000002408, NIP: 5220103609, REGON: 012047699.
Administrator Serwisu e-projekty.pl - Podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Extradom.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 84 we Wrocławiu (51-511), wpisaną do wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143980, numer NIP 8951718333
Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży projektu architektoniczno-budowlanego niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową..
Projekt domu - Projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
Koncepcja projektu - budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Sprzedaż projektu architektonicznego - Umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno - budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.
3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu e-projekty.pl oraz polityka cookies
3.1.
Do korzystania z Serwisu e-projekty.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0 ; Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).
3.2.
Informację o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
4. Sprzedaż projektów architektonicznych.
4.1.
Serwis e-projekty.pl zawiera bazę danych ofert projektów architektonicznych na sprzedaż.
4.2.
Oferta projektu architektonicznego zawiera:
4.2.1.
kolorową wizualizację,
4.2.2.
rysunek techniczny,
4.2.3.
opis projektu i dane techniczne,
4.2.4.
cenę projektu,
4.2.5.
szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy,
4.2.6.
biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcą projektu.
4.3.
Administrator Serwisu e-projekty.pl prowadzi na terytorium całej Polski sprzedaż projektów architektonicznych dostępnych w Serwisie e-projekty.pl oraz świadczy na rzecz Użytkowników dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak:
4.3.1.
doradztwo,
4.3.2.
obsługa transakcji,
4.3.3.
helpdesk
4.4.
Informacje znajdujące się w Serwisie e-projekty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o projektach architektonicznych, podane w Serwisie e-projekty.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.5.
W celu nabycia projektu architektonicznego należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów” przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych Serwisu e-projekty.pl
4.6.
Po przyjęciu zamówienia konsultant Serwisu e-projekty.pl kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Do zawarcia umowy sprzedaży projektu architektonicznego dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis e-projekty.pl.
4.7.
Dostarczenie projektu następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu e-projekty.pl. W przypadku zamówienia sporządzenia Projektu domu na podstawie Koncepcji projektu, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku konsultant Serwisu e-projekty.pl. poinformuje o przewidywanym terminie realizacji. Konsultant Serwisu e-projekty.pl uprzedzi Użytkownika o terminie dostarczenia projektu z jednodniowym wyprzedzeniem.
4.8.
Projekt architektoniczny dostarczany w ramach zamówienia obejmuje komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do nn. Regulaminu pt. „Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego”.
4.9.
Nabycie Projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
4.10.
Zapłata za projekt architektoniczny może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy, za pobraniem lub gotówką przy odbiorze projektu.
4.10.1.
Użytkownik dokonuje wyboru formy płatności na karcie składania zamówienia.
4.10.2.
W przypadku wyboru formy płatności – przedpłaty przelewem, Użytkownik winien dokonać wpłaty w terminie 7 dni.
4.11
Projekty przysyłane są do klientów za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
4.11.1.
Użytkownik dokonuje wyboru formy dostarczenia Projektu na karcie składania zamówienia, gdzie jednocześnie informowany jest o kosztach wybranej formy i terminach dostarczenia.
4.11.2.
Koszt dostarczenia projektu pokrywa Użytkownik, chyba że Administrator Serwisu e-projekty.pl zastrzeże inaczej.
4.11.3.
W przypadku wyboru formy płatności – przedpłata przelewem termin dostarczenia przesyłki liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora Serwisu e-projekty.pl.
4.11.4.
W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia przesyłki liczony jest od potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
4.12
Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Serwis e-projekty.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży projektu architektonicznego.
4.13
Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Użytkownikom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym w celu prowadzenia badań marketingowych, usprawnienia funkcjonalności Serwisu e-projekty.pl i sprzedaży oraz przekazywania takich danych innym przedsiębiorcom w tym samym celu.
4.14
Serwis e-projekty.pl zapewnia Użytkownikom szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze projektu architektonicznego oraz stałe wsparcie techniczne w zakresie wykonania usługi w postaci tzw. helpdesku.
5. Rękojmia za wady fizyczne i prawne
5.1.
Projekty oferowane w serwisie e-projekty.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
5.2.
Administrator Serwisu e-projekty.pl odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
5.3.
Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez Administratora Serwisu e-projekty.pl lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Projektu, a Administrator Serwisu e-projekty.pl nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Projektu temu przewoźnikowi.
5.4.
Po otrzymaniu Projektu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub też innych nieprawidłowości Projektu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
5.5.
Reklamacji Projektu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Projektu.
5.6.
Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Projektu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Administratora.
5.7.
Reklamacja może być złożona poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@extradom.pl lub w formie pisemnej na adres: Extradom, ul. Oławska 27-29, I p. , 50-123 Wrocław. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5.8.
Do reklamowanego Projektu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
5.9.
Jeżeli projekt ma wadę, Konsument może:
5.9.1.
żądać wymiany Projektu na wolny od wad, albo
5.9.2.
żądać usunięcia wady, albo
5.9.3.
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
5.9.4.
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5.10.
Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Administrator serwisu e-projekty.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Projekt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora Serwisu e-projekty.pl albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Projektu na wolny od wad lub usunięcia wady.
5.11.
Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie projektu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora Serwisu e-projekty.pl.
5.12.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Projektu jest nieistotna.
5.13.
Administrator serwisu e-projekty.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Projektu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Projektu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
5.14.
W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Projektu domaga się wymiany Projektu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu e-projekty.pl odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Administratora Serwisu e-projekty.pl. Reklamowany Projekt należy wówczas odesłać na adres Administratora Serwisu e-projekty.pl. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Projektu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu e-projekty.pl. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Projekt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Administratora w celu terminu odbioru reklamowanego Projektu.
5.15.
Administrator serwisu e-projekty.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
5.16.
Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania
5.16.1.
pisemnie na adres reklamującego,
5.16.2.
drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
5.16.3.
drogą telefoniczną.
6. Reklamacja usług serwisu w pozostałym zakresie
6.1.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora Serwisu e-projekty.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.2.
Reklamacja usług Serwisu e-projekty.pl powinna zawierać:
6.2.1.
dane tożsamości Użytkownika;
6.2.2.
temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
6.2.3.
okoliczności uzasadniające reklamację;
6.2.4.
podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
6.3.
Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Administrator serwisu e-projekty.pl może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
6.4.
Administrator serwisu e-projekty.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
6.4.1.
reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
6.4.2.
reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
6.4.3.
reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
6.4.4.
ostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6.5.
O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu e-projekty.pl poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
6.6.
Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu e-projekty.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu e-projekty.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu e-projekty.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
6.7.
Administrator Serwisu e-projekty.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
6.8.
Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
6.8.1.
pisemnie na adres reklamującego,
6.8.2.
drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
6.8.3.
drogą telefoniczną.
6.9.
Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
6.9.1.
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
6.9.2.
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Administratorem.
6.9.3.
skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6.10.
Podmiotem odpowiedzialnym za wady fizyczne i prawne projektu ponosi architekt lub biuro architektoniczne będące twórcą projektu określone w ofercie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie e-projekty.pl.
6.11.
W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Administratora Serwisu e-projekty.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu.
7. Prawo odstąpienia od umowy
7.1.
Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
7.2.
Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
7.3.
Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administratorowi Serwisu e-projekty.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Administratora przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 7.1 powyżej.
7.4.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Administratora Serwisu e-projekty.pl ul. Oławska 27-29, I p. , 50-123 Wrocław, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@extradom.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu.
7.5.
W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Administratora. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator Serwisu e-projekty.pl potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.6.
Projekt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Zwracany przez Konsumenta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Projektu do Administratora ponosi Konsument.
7.7.
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Projektu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu.
7.8.
Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Projektu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie projektu Administratorowi przed jego upływem.
7.9.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Administratora, tym samym kanałem, którym Użytkownik dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Administrator Serwisu e-projekty.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Projektu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10.
Koszty dostarczenia Projektu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Administratora. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
7.11.
W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
7.12.
Serwis e-projekty.pl może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego projektu architektonicznego, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot projektu.
7.13.
Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego Użytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.
8. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność.
8.1.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
8.2.
Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności.
8.3.
Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu e-projekty.pl. Użytkownik Serwisu e-projekty.pl. jest jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne ze zdjęciami.
8.4.
Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu e-projekty.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8.5.
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu e-projekty.pl bez zgody Użytkownika.
8.6.
Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi e-projekty.pl i zwolnić Serwis e-projekty.pl z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
9. Zmiany Regulaminu
9.1.
Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu e-projekty.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu e-projekty.pl na zasadach dotychczasowych.
9.2
Administrator publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach WWW Serwisu e-projekty.pl Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
9.3.
Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
9.4.
Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta.
9.5.
Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora przyczyn.
9.6.
Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis e-projekty.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.
9.7.
Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego.

W skład projektu architektonicznego wchodzą:
1)
Część architektoniczna:
 • - rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
 • - rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
 • - rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
 • - rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
 • - przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
 • - elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
 • - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
2)
Część konstrukcyjna
3)
Część instalacyjna:
 • - projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • - projekt instalacji centralnego ogrzewania
 • - projekt instalacji elektrycznej
 • - projekt instalacji gazowej.
4)
Część opcjonalna.
Wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU: FORMULARZ REKLAMACJI
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Serwis prowadzi Extradom.pl